News&Event

ติดตั้งระบบชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมระบบดิจิตอล

27 เมษายน 2559 ติดตั้งระบบชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมระบบดิจิตอล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15 สุพรรณบุรี