ยินดีต้อนรับ
Gallery ล่าสุด

Project Code 2557

2014 Project Code
ลำดับ หน่วยงาน สัญญา/ใบสั่งซื้อ ลงวันที่ เริ่มวันที่ ถึงวันที่ รหัสโครงการ โครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน ระยะเวลารับประกัน วันสิ้นสุดการรับประกัน ของ Partner วันสิ้นสุดการรับประกัน ของลูกค้า  Partner S/N
1 PDC PO-P57010004 8/1/2557 8/1/2557 31/1/2557 PDC 5701 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้งานเครือข่ายจากภายนอก พร้อมติดตั้ง (SSL VPN) 30 วัน 1 ปี 1/2/2558 1/2/2558 E-rong Consultants SN C08113281668,4
2 NBTC พย.(จ)(ทย.)177/2557 28/3/2557 1/1/2557 31/12/2557 NBTC 5702 บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบ Active Directory (AD)  1 ปี 1 ปี 31/12/2557 31/12/2557 iZIT ไม่มี
3 NBTC พย.(จ)(คท.) 64/57 18/2/2557 25/2/2557 25/4/2557 NBTC 5703 พิมพ์บัตรพลาสติกสำหรับออกใบอนุญาติ พนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ  (GOC) จำนวน 1,000 ใบ 60 วัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี EOS ไม่มี
4 NBTC พย.(จ)(ทย.)345/2557 14/5/2557 1/1/2557 31/12/2557 NBTC 5704 บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 60 เครื่อง 1 ปี 1 ปี 31/12/2557 31/12/2557 Ipak ไม่มี
5 NBTC พย.(จ)(ทย.)247/2557 9/4/2557 1/1/2557 31/12/2557 NBTC 5705 บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับปรุง ซอฟต์แวร์การใช้งานระบบ Log Management 1 ปี 1 ปี 31/12/2557 31/12/2557 Value ไม่มี
6 NBTC พย.(จ)(ทย.)36/2557 28/3/2557 28/3/2557 31/12/2557 NBTC 5706 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน กสทช. 1 ปี 1 ปี 31/12/2557 31/12/2557 SDC, iTree, Value ไม่มี
7 NBTC พย(จ)(ทย)50/2557 8/4/2557 8/4/2557 31/12/2557 NBTC 5707 บริการบำรุงรักษาระบบซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทั้งซอฟต์แวร์ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี 1 ปี 31/12/2557 31/12/2557 SDC, KTN,Vlink ไม่มี
8 NBTC พย.(จ)(ทย.)239/2557 3/4/2557 1/1/2557 31/12/2557 NBTC 5708 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง SAN (Storage Area Network)และอุปกรณ์ต่อเชื่อม SAN (SAN Switch) 1 ปี 1ปี 31/12/2557 31/12/2557 SDC ไม่มี
9 NBTC Ipak 57018 1/4/2557 1/4/2557 30/4/2557 NBTC 5709 ซ่อมเครื่อง Printer HP Q5982A 
S/N CNKD 76846
15 วัน 1 เดือน 1/5/2557 1/5/2557 PC Tech S/N CNKD 76846
10 NBTC พย.(จ)(ทย.)49/2557 9/4/2557 1/1/2557 31/12/2557 NBTC 5710 บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) 1 ปี 1ปี 31/12/2557 31/12/2557 Westcon ไม่มี
11 NBTC พย.(จ)(ทย.)50/2557 9/4/2557 1/1/2557 31/12/2557 NBTC 5711 บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์(Netbackup) 1 ปี 1ปี 31/12/2557 31/12/2557 Value, Vintcom ไม่มี
12 NBTC พย.(ซ)(ทย.)198/2557 31/3/2557 1/4/2557 31/12/2557 NBTC 5712 ต่ออายุ(Renewal) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Netbackup จำนวน 3 licenses 8 เดือน 8 เดือน 31/12/2557 31/12/2557 Value ไม่มี
13 NBTC พย.(ซ)(ทย.)199/2557 31/3/2557 1/4/2557 31/12/2557 NBTC 5713 ต่ออายุ(Renewal) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Vmware Enterprise plus For 2 Processor จำนวน 2 licenses 8 เดือน 8 เดือน 31/12/2557 31/12/2557 Value ไม่มี
14 WTT PO1402-008 16/5/2557 16/5/2557 23/5/2557 WTT 5714 Setting up SSL configurations  for  Domino 7วัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี KTN ไม่มี
15 TSD PO0514-001 20/5/2557     TSD 5715 Upgrade IBM Blade Server  ยกเลิก          
16 BAAC  NB0500104-57 21/8/2557 21/8/2557 20/10/2557 BAAC 5716 โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
(TACACS+Server)
60 วัน 2 ปี     Netbrith ไม่มี
17 NHSO 57A00574 6/6/2557 16/6/2557 30/9/2557 NHSO 5717 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค  107 วัน 1 ปี ไม่มี ไม่มี คุณอดิศร,คุณหน่อง ไม่มี
18 NBTC พย.(ซ)(คท.)573/2557 30/6/2557 30/6/2557 30/8/2557 NBTC 5718 ซื้อบัตรพลาสติกสำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 60 วัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี EOS ไม่มี
19 NBTC พย.(ซ)(คท.)769/2557 15/8/2557 25/8/2557 24/10/2557 NBTC 5719 ซื้อ Ribbon Color YMCKK 5 PANEL COLOR (70ม้วน )  และ รีทรานส์เฟอร์สฟิล์ม (30 ม้วน) 60 วัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี EOS ไม่มี
20 PDC PO-P57090010 22/9/2557 22/9/2557 22/10/2257 PDC 5720 ซื้ออุปกรณ์ Media Converter จำนวน 1 อัน 30 วัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี Interlink ไม่มี
21 TOT 913/3960005386/2557 19/11/2557 19/11/2557 18/12/2557 TOT 5721 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในงานโครงการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม แก่ สถาบันพลศึกษา 30 วัน 1 ปี     Netbrith,    Quickserv,        สินพลัส, 9SAT,Synnex  
22 NBTC พย.(ซ)(ทภ.)178/2557 7/11/2557 7/11/2557 7/2/2558 NBTC 5722 ระบบ Active Directory (AD)จำนวน 1 ระบบ 90 วัน 1 ปี     iZIT, Synnex  
23 NBTC พย.(ซ)(ทภ.)186/2557 14/11/2557 14/11/2557 14/3/2558 NBTC 5723 ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบ Firewall จำนวน 1 ระบบ 120 วัน 1 ปี     Westcon  
24 NBTC พย.(ซ)(ทภ.)188/2557 17/11/2557 17/11/2557 17/2/2558 NBTC 5724 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายจากส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง 90 วัน 1 ปี     ACA  
24 NBTC พย.(จ)(ทภ.) 226/2557 23/12/2557 23/12/2557 21/5/2558 NBTC 5725 จ้างปรับปรุงเว็บท่า ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 150 วัน 1 ปี     v-link, A-host ไม่มี
25 NBTC พย.(ซ)(ทภ.) 238/2557 26/12/2557 26/12/2557 24/4/2558 NBTC 5726 ซื้อระบบบริหารจัดการ SAN Consolidation จำนวน 1 ระบบ 120 วัน 1 ปี     Value