ยินดีต้อนรับ
ตารางวันลาหยุด

ตารางใบลา

ใบลาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ลำดับ เลขที่ใบลา ชื่อพนักงาน ช่วงเวลาที่ลา
ใบลาที่ตรวจสอบแล้ว
ลำดับ เลขที่ใบลา ชื่อพนักงาน ช่วงเวลาที่ลา